Lapsen edunvalvonta lastensuojeluprosessissa:

Lapsen edunvalvonta perustuu lastensuojelulain 22 §:ään.

Lapselle tulee lastensuojeluasiassa määrätä edunvalvoja käyttämään huoltajan sijasta lapsen puhevaltaa, jos

  • on perusteltu syy olettaa, ettei huoltaja voi puolueettomasti valvoa lapsen etua asiassa:
  • objektiivisesti arvioiden on aihetta olettaa, että huoltaja joutuu lojaliteettiristiriitaan
  • ilmeinen eturistiriita niin, että puolueettomuus vaarantuu ja
  • edunvalvojan määrääminen on tarpeen asian selvittämiseksi tai muutoin lapsen edun turvaamiseksi

Lastensuojelulaki, YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus

Lapsen edunvalvonta rikosprosessissa:

Rikosprosessissa tutkinnanjohtaja hakee edunvalvojan lapselle tiettyyn rikosasiaan esitutkintalain perusteella. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä voi hakea lapselle edunvalvojaa rikosprosessissa. 

Esitutkintalaki (805/2011) 4 luku 8 §: tuomioistuimen on määrättävä alle 18-vuotiaalle asianosaiselle esitutkintaa varten edunvalvoja, jos on perusteltua syytä olettaa, että

  • huoltaja, edunvalvoja tai muu laillinen edustaja ei voi puolueettomasti valvoa asianosaisen etua asiassa.
  • edunvalvojan määrääminen ei ole selvästi tarpeetonta.

Keskeisiä soveltamistapauksia ovat tilanteet, joissa

  • lapsen huoltajan epäillään syyllistyneen lapseen kohdistuneeseen rikokseen
  • lapsen epäillään syyllistyneen huoltajaan kohdistuneeseen rikokseen
  • ristiriitatilanteen voi molempien huoltajien osalta katsoa usein syntyvän myös tapauksissa, joissa vain toista epäillään rikoksesta tai vain toinen on ollut epäillyn rikoksen kohteena.
  • tuomioistuinkäsittelyyn rikosprosessissa edunvalvoja hankkii lapselle samanaikaisesti oikeudenkäyntiavustajan.

Esitutkintalaki