Rekisteri- ja tietosuojaseloste (17.12.2018 luonnos)

Tämä on Varsinais-Suomen lasten edunvalvojat ry:n henkilötietolain (10 ja 24§) Ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 19.03.2019. Viimeisin muutos 08.04.2019

  1. Rekisterinpitäjä

Varsinais-Suomen lasten edunvalvojat ry, rekisteritunnus 21.575

c/o Marja H. Virtanen

Savitehtaankatu 2 A 35

20540 Turku

Puh. 040-156 3100

sähköpostiosoite: marja.hannele.virtanen@hotmail.fi

 

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö (jäsenasioista vastaava)

Virtanen, Marja-Hannele

marja.hannele.virtanen@hotmail.fi

puh. 040-1563100

 

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpito, jäsenten osaamisen markkinointi ja perustuu yhdistyksen jäsenen antamaan suostumukseen

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite) yhdistyksen jäsenyyteen liittyvät tiedot.

 

Kerro tässä myös tietojen säilytysaika, mikäli mahdollista. Kerro myös, jos tiedot esimerkiksi anonymisoidaan tietyn ajan kuluttua.

 

  1. Säännön mukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

  1. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Mikäli henkilötietoja luovutetaan eri tahoille, mahdolliset vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät kerrotaan asianosaiselle.

 

 

 

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta jotka yhdistyksen hallitus on valtuuttanut.

 

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).